About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Kjells framgang forbløffet legen – Trening med høy intensitet hadde mye større effekt enn moderat trening

Diabetes (Illustrasjonsfoto: iStock)Type 2-diabetikere som trente 4×4-intervaller i 12 uker forbedret både hjertefunksjon og kondisjon langt mer enn pasienter som trente moderat etter myndighetenes anbefalinger, det viser en fersk treningsstudie fra CERG publisert i Journal of the American College of Cardiology.

Continue reading

Rosa oktober – bør trening være en del av behandlingstilbudet for brystkreftpasienter?

lyngNaturen kan være på sitt aller vakreste nå i oktober, og for mange er dette en flott tid med fjellturer, jakt og annen utendørsaktivitet. Oktober er også den måneden vi vier litt ekstra oppmerksomhet til brystkreftsaken via Rosa sløyfe-aksjon, i regi av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. Selv om mange rammes, er prognosene gode og de aller fleste blir friske. Likevel er det mange kvinner som lever med uhelbredelig brystkreft, og takket være avansert behandling kan de leve mange år med diagnosen. Fysisk aktivitet og strukturert trening er blitt en del av behandlingstilbudet, og det pågår studier som nå forsøker å finne ut av hvordan trening kan påvirke sykdomsutvikling, livskvalitet og prognose. Vi vet at fysisk aktivitet virker forebyggende på en del kreftdiagnoser, men det er ikke kjent om trening etter diagnose påvirker kreftoverlevelse eller hvor godt en tåler kreftbehandlingen.

Continue reading

Test your fitness level – see your risk of dying from cardiovascular disease

oxygen uptakeLes dette innlegget på norsk her!

Our popular fitness calculator has been updated and now you can also see the risk of dying from cardiovascular disease when you get to the results page. Fortunately, exercise gives immediate positive effects, and it is easy to reduce your risk by exercise.

Many studies suggest that your cardiorespiratory fitness level, measured as peak oxygen uptake (VO2peak), is the single best predictor of cardiovascular morbidity and premature cardiovascular mortality. Such testing, however, is very rare in healthcare settings due to costly and time-consuming procedures. In a study from 2011, we demonstrated how VO2peak can be estimated simply on the basis of easily available clinical and self-reported variables such as age, gender, physical activity level, body composition and resting heart rate.

Continue reading

Finn kondisjonen din og se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom

oxygen uptakeRead this article in English her!

Vår populære kondiskalkulator er oppdatert, og nå kan dere også se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom når dere kommer til resultatsida. Heldigvis gir trening umiddelbare positive effekter, så om dere får en høy risiko er det lett å redusere denne med trening. Endringen er omtalt i flere medier både nasjonalt og internasjonalt.

Mange studier har tidligere vist at kondisjonsnivået vårt, målt som maksimalt oksygenopptak (VO2max), er den enkeltfaktoren som best predikerer hjerte-/karsykdom og tidlig død. I forhold til lett tilgjengelige og målbare faktorer som blodtrykk, vekt, hvilepuls etc. har ikke testing av kondisjon hatt noen sentral plass i klinisk praksis. Noe av årsaken til dette kan være at prosedyrene for å måle VO2max direkte er ressurs- og kostnadskrevende. I en tidligere studie viste vi derimot at VO2max kan estimeres relativt nøyaktig ved bruk av enkle kliniske og selvrapporterte variabler slik som alder, kjønn, fysisk aktivitetsnivå, kroppssammensetning og hvilepuls.

Continue reading

Simulating the human condition in a digital age: Virtual Physiological Human 2014

VPH 2014Long before the availability of computers and technology, physiologists were using mathematical modelling to describe complex systems using physical and mathematical principles. Combining knowledge of physics with experimental observation, pioneering physiologists such as Poiseuille, Fick and Krogh were able to describe the physiological complexities of blood flow that were only confirmed through direct measurement decades after their initial description. As the digital age progresses and available computational power continues to increase, we now move towards a more detailed modelling approach aimed at using existing experimental data gathered from all around the world from both populations and individual patients to create a virtual representation of the human body. This concept, known as The Virtual Physiological Human, aims to lead to new, more predictive clinical technologies that allow for personalized medicine to be readily available. Continue reading

High intensity interval training reduces risk of cardiovascular diseases in elderly and obese

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Les dette blogginnlegget på norsk her!

Noncommunicable diseases (NCDs) are now the leading cause of death and disability worldwide, with cardiovascular diseases being the number one cause. Because of the recent changes in world demographics with an increasing number of elderly and obese, NCDs are expected to increase in the years to come. Physical inactivity is one of the most important risk factors for cardiovascular disease, and aerobic exercise training is shown to improve both aerobic capacity and endothelial function, two important and strong prognostic factors for cardiovascular mortality. However, little is known about the effects of high intensity exercise on cardiovascular risk factors in elderly and obese subjects.

Continue reading

Intervalltrening med høy intensitet reduserer risiko for hjerte- og karsykdom hos eldre og overvektige

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Read this post in English here!

Livsstilssykdom, med hjerte- og karsykdom i spissen, har blitt vår nye folkesykdom. Med en økende andel overvektige og eldre i befolkningen er det forventet at man vil se en økning i hjerte- og karsykdommer i årene som kommer. Inaktivitet er regnet som en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdom og det er vist at utholdenhetstrening forbedrer både kondisjon og blodårefunksjonen som begge er sterke indikatorer på kardiovaskulær mortalitet. Samtidig vet man lite om hvilken intensitet som gir best effekt på kardiovaskulære risikofaktorer hos overvektige og eldre, de to store risikogruppene for hjerte- og karsykdom.

Continue reading