Kan trening fungere som medisin etter hjerteinfarkt?

Ved etablert hjertesykdom er det viktigere enn noen gang å være fysisk aktiv og trene regelmessig. Strukturert trening (hjerterehabilitering) etter et hjerteinfarkt er dokumentert å redusere dødelighet og reinnleggelser på sykehus sammenlignet med de som ikke har trent. Å være i god form, det vil si ha et høyt oksygenopptak, er direkte relatert til risiko for tidlig død, både hos friske og hjertepasienter. En økning i maksimalt oksygenopptak tilsvarende 1 MET (≈3,5 ml/kg/min) er forbundet med 12 % bedring i overlevelse, og for hjertepasienter er det også direkte vist at trening gir økt overlevelse. Det er derfor viktig og riktig å tilby effektiv trening når pasientene kommer til hjerterehabilitering.

Bildet er gjengitt med testpersonens samtykke- red.anm.

Bildet er gjengitt med testpersonens samtykke- red.anm.

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim har vi drevet med hjerterehabilitering i over 30 år. Som et integrert universitetssykehus drar vi fordeler av å ha nær kontakt med forskningsmiljøet ved NTNU, og treningstilbudet har derfor endret seg i takt med resultat fra nyere forskning. Det er tidligere vist at intervalltrening på høy intensitet er mer effektivt enn den tradisjonelle gruppetreningen med moderat intensitet, med tanke på å øke oksygenopptak i hjerterehabilitering. Som et resultat av denne og andre studier som har sammenlignet trening med ulik intensitet til hjertepasienter, ble gruppetreningen til de klinisk stabile pasientene lagt om til 4×4 intervalltrening.

I en nylig publisert studie har vi vist at intervalltrening i en klinisk sammenheng er både gjennomførbart og effektivt med tanke på å øke oksygenopptak. Vi ønsket primært å se om treningsmetoden var gjennomførbar i klinikken, hvor pasientene selv styrte intensiteten ved hjelp av pulsklokker. Vi inkluderte 90 pasienter som trente etter intervallprinsippet, enten på sykehus eller hjemme. Resultatene viste at frafallet var beskjedent og knyttet til ortopediske eller medisinske årsaker (83 av 90 fullførte 12 uker med intervalltrening 2 ganger i uka), alle pasientene trente på ønsket intensitet (gjennomsnittlig 90 % av maksimal hjertefrekvens) og oksygenopptaket økte med 10 % (tilsvarende 3,5 ml/kg/min) for hele gruppa sett under ett. Vi konkluderte med at intervalltrening er effektiv, vel tolerert og gjennomførbar i en klinisk sammenheng til stabile hjertepasienter. Hjemmetrening kan være et godt alternativ dersom man ikke ønsker eller har mulighet til å delta i et rehabiliteringsprogram på sykehus, men dette forutsetter oppfølging av kompetent helsepersonell og motivasjon for å trene.

Til tross for god dokumentasjon er trening fortsatt lite brukt som terapi ved hjertesykdom. Det er flere årsaker til det, men tilgjengelighet til rehabilitering, høy alder, komorbiditet (flere sykdommer) og manglende henvisning fra lege er noen av hovedårsakene. Vi har per i dag ikke noe nasjonalt register over deltakelse i hjerterehabilitering i Norge, men studier fra andre land tilsier at kun 30 % av hjertepasientene som kunne deltatt, faktisk deltar i et strukturert rehabiliteringsprogram etter sykdomsdebut. Med tanke på de gunstige effektene trening har, både for pasienten selv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det et paradoks at vi ikke benytter trening i større grad som medisin. Etter innføring av Samhandlingsreformen skal rehabilitering flyttes ut i kommunene, slik at tilbudet kommer nærmere pasientene. Foreløpig er verken logistikk, ressurser eller kompetanse på plass til å ta over spesialiserte oppgaver, og vi har derfor valgt å videreføre vårt tilbud til hjertepasientene i en tidlig fase. Behovet for videre oppfølging i etterkant er imidlertid stort og arbeidet med kompetanseformidling vil derfor prioriteres i de kommende år.

Inger Lise Aamot, stipendiat ved CERG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s