Hvordan forske på fysisk aktivitet blant eldre?

Intervalltrening ute med deltakerne i forskningsprosjektet Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNUFysisk aktivitet er etablert som en forebyggende medisin mot flere livsstilssykdommer, men hvordan og hvor mye brukes denne medisinen blant eldre i Trondheim? Sagt på en annen måte: Hvor aktive er eldre personer i Trondheim, hvordan fordeles aktiviteten i forhold til intensitetssoner, ukedager, døgn, kjønn, alder og fysisk form, og hvilke faktorer påvirker aktivitetsnivået til eldre? Dette er noe av det jeg ser på i mitt doktorgradsprosjekt og her vil jeg gi et innblikk i hvordan dette kan undersøkes på en vitenskapelig måte.

Read this post in English here!

Les også: Fra håndballspiller til forskertalent

Jeg og mine medforfattere bruker data fra forskningsprosjektet “Generasjon 100”. I Generasjon 100 er eldre personer i Trondheim invitert til en 5-årig treningsstudie (intervensjon). Dette er den første tilfeldig utvalgte, eller randomiserte, kliniske studie (gullstandarden innen medisinsk forskning) hvor hovedmålet er å studere effekten av fysisk trening på helsa til eldre. Ved oppstarten i 2012 – 2013 ble det rekruttert 1567 deltakere, og disse er født årene 1936-1942. Begge studiene jeg skal presentere baserer seg på medisinske undersøkelser av deltakernes ved oppstart av prosjektet.

Spinning med deltakere i forskningsprosjektet Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNU

Spinningtime med deltakere i forskningsprosjektet Generasjon 100.

Vi jobber med en artikkel som handler om aktivitetsmønstre blant eldre. Fysisk aktivitet er som nevnt en viktig faktor for god folkehelse. Helsemyndigheter verden over (WHO, Helsedirektoratet osv.) har derfor definert anbefalinger for fysisk aktivitet. Dette gjør det viktig med regelmessige, standardiserte målinger av fysisk aktivitet, i ulike befolkningsgrupper. Aktivitetsmålinger ved bruk av akselerometer er en slik standardisert metode. For å si det enkelt så er akselerometer en avansert skritteller som også gjør tredimensjonale målinger.

Les også: Hurra – vi får fortsette med Generasjon 100

I Norge finnes det ingen tilsvarende store studier med bruk av akselerometer blant eldre, som samtidig har målt oksygenopptaket til deltakerne slik som i Generasjon 100. Målet med studien er å gi en fullstendig beskrivelse av eldre personers fysiske aktivitetsmønstre. Mer spesifikt så brukes akselerometeret til å se på total fysisk aktivitet, fordeling av tid i ulike intensitetssoner, timefordeling av fysisk aktivitet gjennom døgnet og fysisk aktivitet på ukedager i forhold til helgedager. I tillegg analyseres fysisk aktivitet i forhold til fysisk form (oksygenopptak), samt alder og kjønn. Artikkelen er under produksjon og forventes innsendt til vitenskapelig tidsskrift tidlig våren 2015.

Hallgeir Viken. Foto: Berre AS

Hallgeir Viken
Foto: Berre AS

Den andre artikkelen fokuserer på faktorer som påvirker hvor aktive eldre er. Det finnes få studier som har sett på sammenhenger mellom fysisk aktivitet og såkalte “correlates”, påvirkningsfaktorer, blant eldre i et slikt omfang som Generasjon 100 gir oss muligheter til. Målet for studien er å se på hvordan demografiske, biologiske og miljømessige faktorer påvirker det fysiske aktivitetsnivået til eldre i Trondheim. Demografiske faktorer er alder, kjønn, utdanning, fysisk arbeid og fysisk aktivitet som 40-åring. Sosialt miljø omfatter sosial støtte for å drive fysisk aktivitet, og bosituasjon (alene eller med partner). Fysisk miljø omfatter nærmiljø, utendørs aktivitet og klima. Biologiske faktorer er oksygenopptak, kroppsmasseindeks (KMI) og hjertesykdom (har eller ikke). Studien bruker data fra akselerometermålinger, spørreskjema, samt målinger av oksygenopptak og KMI. For de som er over middels interessert i statistikk så bruker vi såkalt hierarkisk regresjon, med fysisk aktivitet som avhengig variabel og demografiske, biologiske og miljømessige variabler som uavhengige variabler. Artikkelen er ferdigskrevet og sendes inn til vitenskapelig tidsskrift denne uka.

Les også: Gå til jobb og drikk rødvin – 100 åringer gir sine tips til et godt liv

Forskningsartiklene vil gjøres tilgjengelige på nettsiden til Generasjon 100 så snart de er publisert.

Hallgeir Viken, stipendiat ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s