Blodet ditt kan avsløre risiko for hjerte- og karsykdom

Researcher at CERG, Anja ByeNår du besøker fastlegen din kan du måle blant annet kolesterol og triglyserider i blod for å avdekke om du er i risikosonen for hjerte- og karsykdom. Sammen med informasjon om BMI, røykevaner og blodtrykk, kan fastlegen din bruke dette til å estimerer sannsynligheten for at du får hjerte- og karsykdom i løpet av de neste 10 årene. Det er flere risikokalkulatorer tilgjengelig i dag, og i Norge bruker fastlegene vanligvis NORRISK systemet, som er tilpasset den norske befolkningen. NORRISK bruker informasjon om alder, kjønn, røykevaner, systolisk blodtrykk og total kolesterol til å estimere den enkeltes risiko hjerte- og karsykdom. Den individuelle risikoen blir brukt som grunnlag for videre råd og behandling av pasientene.

Continue reading

Physical activity and exercise among older adults – The Generation 100 study

 

Hallgeir Viken denends his PhDMost countries in the world will by the year 2050 experience a large demographic change, leading to an increase in the proportion of older adults. This is expected to increase health related costs. Physical activity is shown to be a key factor in the prevention of lifestyle-related diseases, but there is less research on physical activity among older adults compared to the general population. In addition, there are few long-term, randomized exercise intervention studies among healthy older adults. Continue reading

Fysisk aktivitet og trening blant eldre – Generasjon 100-studien

IMG_4463 De fleste land i verden vil fram mot år 2050 oppleve en demografisk endring, der andelen eldre personer vil øke sterkt. Denne demografiske endringen er forventet å øke helserelaterte kostnader, både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og for den enkelte. Fysisk aktivitet har vist seg å være en nøkkelfaktor for forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer, men det er mindre forskning på fysisk aktivitet blant eldre enn i resten av befolkningen. I tillegg så finnes det få langvarige, randomiserte treningsstudier med friske eldre. Randomisert betyr at deltakerne trekkes tilfeldig til treningsgruppe eller kontrollgruppe, og en randomisert kontrollert studie er gullstandarden innen klinisk forskning.

Continue reading

Your blood can reveal your risk for heart disease

Researcher at CERG, Anja ByeWhen you visit your general practitioner you can get your blood analyzed for cholesterol and triglycerides, to get an idea of your risk for cardiovascular disease. With additional information about BMI, smoking habits and blood pressure, this can be used to calculate your 10-year risk for cardiovascular disease. There are several risk prediction calculators available today that general practitioners can use the before they give advice and prescriptions to their patients. This risk calculators predicts the 10-year risk for dying form cardiovascular disease, and includes information on age, gender, smoking habits, systolic blood pressure and total cholesterol.

Continue reading

Fysisk aktivitet hos pasienter med koronar hjertesykdom – The Take Heart Project

Inger-Lise AamotTore Kristian Danielsen

 

Hva er egentlig den beste hjerterehabiliteringen? Den kliniske praksisen i Europa varierer enormt i alt fra hvordan vi gjør det, når vi gjør det, og hvor vi gjør det, til tross for en rekke retningslinjer og flere vitenskapelige artikler om emnet. Take Heart-prosjektet ønsker å bedre både kvaliteten på rehabiliteringen og antallet pasienter med koronar hjertesykdom som deltar.

Continue reading

The Take Heart Project – physical activity in patients with coronary heart disease

Inger-Lise AamotTore Kristian Danielsen

 

What is the best practice for cardiac rehabilitation really? The clinical practice in Europe differs enormously with regard to how we do it, when we do it and where we do it, despite numerous guidelines and several scientific papers regarding this topic. The Take Heart project aims to identify the best clinical practice in cardiac rehabilitation and thereby improve the quality and attendance rates among eligible patients with coronary heart disease (CHD).

In Europe, CHD accounts for an estimated 1.95 million deaths each year and is estimated to cost the EU economy € 60 billion a year. In secondary prevention, exercise training is associated with reduced morbidity and mortality in CHD. Exercise-based cardiac rehabilitation is therefore strongly recommended to patients with CHD, and should be offered to all eligible patients. However, the reality is quite the opposite! It is estimated that less than 30 % of eligible patients attend the cardiac rehabilitation.

Continue reading

Are you fitter than the Crown Prince of Norway?


 

The Crown Prince of Norway tested his fitness using our Fitness Calculator during an event at Egertorget in Oslo at the World Activity Day in May – and as expected he was quite fit.

Physical fitness is key to a long, healthy life. Your body’s ability to transport and use oxygen during exercise is the most precise measure of overall cardiovascular fitness. The more oxygen your body can transport and utilize, the higher your maximal oxygen uptake (VO2max) and hence your cardiovascular fitness. Your fitness depends, among other things, on your age, gender and how often and how hard you train. You can increase your fitness though training!

Continue reading