Fysisk aktivitet og trening blant eldre – Generasjon 100-studien

IMG_4463 De fleste land i verden vil fram mot år 2050 oppleve en demografisk endring, der andelen eldre personer vil øke sterkt. Denne demografiske endringen er forventet å øke helserelaterte kostnader, både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og for den enkelte. Fysisk aktivitet har vist seg å være en nøkkelfaktor for forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer, men det er mindre forskning på fysisk aktivitet blant eldre enn i resten av befolkningen. I tillegg så finnes det få langvarige, randomiserte treningsstudier med friske eldre. Randomisert betyr at deltakerne trekkes tilfeldig til treningsgruppe eller kontrollgruppe, og en randomisert kontrollert studie er gullstandarden innen klinisk forskning.

I dag disputerer jeg med min doktorgrad om Generasjon 100, avhandlingen bygger på tre forskningsartikler. Artikkel en hadde som mål å beskrive design, metode og igangsetting Generasjon 100. Artikkel to hadde som mål å beskrive det fysiske aktivitetsnivået blant eldre voksne, ved hjelp av aktivitetsmålere (akselerometer). Artikkel tre hadde som mål å øke kunnskapen om bakgrunnsfaktorer som er assosiert med akselerometer-målt fysisk aktivitet blant eldre.

Les mer om Generasjon 100 her!

Generasjon 100 er beskrevet i detalj i artikkel en. Studien startet opp i 2012 og vil pågå fram til 2018. 1567 personer i alderen 70-77 år, alle bosatt i Trondheim kommune, ble med i studien da den startet opp. Deltakerne gjennomgikk svært grundige undersøkelser, deriblant måling av fysisk aktivitetsnivå og kondisjon (maksimalt oksygenopptak). De fylte også ut spørreskjema. Undersøkelsene gjentas etter ett, tre og fem år av studien. Deltakerne ble tilfeldig trukket ut til en kontrollgruppe eller til en gruppe som trener utholdenhet med enten moderat- eller høy intensitet, to ganger per uke.

Spinning med deltakere i Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNU

Resultatene fra artikkel to viste at aktivitetsnivået blant 1219 norske eldre var høyere enn i andre sammenlignbare land, men svært likt som i en norsk nasjonal kartlegging fra 2008-2009. Kvinner hadde et høyere aktivitetsnivå enn menn totalt, og var også mer aktive med høy intensitet enn menn. Totalt aktivitetsnivå og hvor mye tid som ble brukt på aktivitet nær maksimal intensitet avtok med alderen. Eldre med god kondisjon var mer fysisk aktive enn de med lav og middels kondisjon. Vi fant at relative intensitetsgrenser, justert for deltakernes kjønn og kondisjon, resulterte i at en høyere andel (79 prosent) eldre oppfylte myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet, sammenlignet med bruk av en tradisjonell absolutt intensitetsgrense (29 prosent).

Resultatene fra artikkel tre viste at ni av 14 bakgrunnsfaktorer var med og forklarte 27 prosent av variasjonen i totalt aktivitetsnivå blant 850 eldre. Aktivitetsnivået var assosiert med både demografiske, miljømessige og biologiske faktorer. Kondisjon, kjønn og årstid var de enkeltfaktorene som hang sterkest sammen med aktivitetsnivået. Studien er, så langt vi vet, den største studien av bakgrunnsfaktorer for fysisk aktivitet blant eldre som har kombinert akselerometermålinger og direkte målt maksimalt oksygenopptak.

Hallgeir Viken, stipendiat ved CERG

This entry was posted in disputas, folkehelse, Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s