Sikrer gamle blodprøver for fremtidas forskning – millionstøtte til CERG

CERG gruppebilde med hele forskningsgruppen Foto: BERRE ASCERG har fått millionstøtte fra Felles forskningsutvalg for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU til to viktige prosjekter.

SMARTEX BioBank får en million kroner for 2016-17. Målet er å sikre at blodprøver og undersøkelser som allerede er samlet inn, kan komme til nytte i nye prosjekter for å bedre behandling og diagnostikk av hjertesvikt. Det unike materialet stammer fra 215 pasienter som deltok i en europeisk multisenterstudie som ble ledet av professor Øyvind Ellingsen og forsker Trine Karlsen ved Hjertemedisinsk Klinikk og Institutt for sirkulasjon og bilde-diagnostikk.

– Dette er en fantastisk mulighet til å få ny kunnskap om virkningen av trening ved hjertesvikt som blant annet vil komme pasientene til nytte gjennom Kompetansesenteret Trening som medisin ved St. Olavs Hospital, sier Ellingsen.

Les også: Lagret for fremtiden

Det andre prosjektet som har fått i underkant av en million i støtte er vår store studie på trening og eldre, Generasjon 100.

– Vi har fått finansiering til en ingeniørstilling som kan bidra til tre-års datainnsamling i Generasjon 100. I tillegg fikk vi midler som skal brukes til å dekke driftsutgifter i studien. Tildeling betyr enormt mye for oss, dette gjør at vi kan gjennomføre testing og trening i Generasjon 100 som planlagt, sier leder av studien forsker Dorthe Stensvold.

Les også: Fra håndballspiller til forskertalent

Les alle blogginnleggene fra Generasjon 100 her!

Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig i CERG

Forebygging av hjerte- og karsykdom i Europa

EACPR – «the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation» har som hovedoppgave og stimulerer til fremragende forskning, praksis, utdanning og politikk innen forebygging og rehabilitering av hjerte- og karsykdom i Europa. Forskere fra CERG er representert i en arbeidsgruppe for «Exercise and Basic Science». Dette har resultert i to store og viktige Europeiske studier som undersøker effekten av trening på hjertefunksjon hos pasienter med systolisk hjertesvikt (Smartex-HF study), og dyr og mennesker med diastolisk hjertesvikt (Optimex study).

hjerterytme_iStockphoto

EACPR er en del av «the European Society of Cardiology» (ESC). I hver av ESC sine 48 medlemsland er det utnevnt nasjonale koordinatorer som arbeider med forebygging av hjerte- og karsykdom. I Norge har Norsk cardiologisk selskap utnevnt lege Anders W Hovland som koordinator for forebyggende arbeid innen hjerte- og karsykdom.

De nasjonale koordinatorene arbeider med å tilrettelegge, godkjenne, tilpasse, oversette og utgi de europeiske retningslinjene innen forebygging av hjerte- og karsykdom. De har ansvar for å koordinere utviklingen av forebyggende verktøy på nasjonalt nivå, samarbeide med landets helse-representanter, bygge nasjonale tverrfaglige allianser og samarbeide med relevante nasjonale foreninger innen forebygging av hjerte- og karsykdom, samt være den direkte kontakt for EACPR nasjonalt.

Europeiske land har ulik strategi innen forebygging av hjerte- og karsykdom. For å bedre kunnskap og utveksle ideer mellom medlemsland i ESC har «the prevention and implementation committee» i EACPR startet et prosjekt som heter «Country of the Month». Det overordnede målet med prosjektet er å legge til rette for forebygging av hjerte- og karsykdom ved å tilby web-basert informasjon om forebygging blant ESC sine medlemsland, samt å inspirere både nasjonale koordinatorer og andre som arbeider med forebyggende kardiologi. Annenhver måned presentere to av medlemslandene en oversikt over status for forebygging og rehabilitering av hjerte- og karsykdom i sitt land.

Foreløpig har fire land presentert sin profil med status for hjerte- og karhelse. Dette er Israel, Tyrkia, Tyskland og Island. Ta deg tid til å lese oppsummeringen fra de ulike landene, det er både forskjeller og likheter mellom hvert lands historie, strategi og satsning på hjerte- og karhelse – og sett med «Norske øyne» er dette svært lærerikt.

Trine Karlsen, Post Doc

SMARTEX-HF: Hvor intensivt bør hjertesviktpasienter trene?

echocardiographyStudien SMARTEX-HF (The Study of Myocardial Recovery after Exercise Training in Heart Failure), som har pågått her ved CERG en lengre periode, fullførte inklusjonene av pasienter i august 2013. Testing etter den 12 uker lange treningsperioden har nå blitt fullført for totalt 209 pasienter.

Studien er en randomisert, klinisk multisenterstudie designet for å teste hypotesen om at et 12 ukers program bestående av aerob intervalltrening gir større positive effekter hos stabile hjertesviktpasienter enn dagens anbefalte praksis: moderat kontinuerlig trening. De viktigste evalueringskriterietene er dimensjonene på venstre ventrikkel (hjertekammer) og funksjon målt ved ekkokardiografi. I tillegg har aerob kapasitet blitt målt ved maksimalt oksygenopptak, samt livskvalitet, alvorlige bivirkninger og nivået av fysisk aktivitet ved hjelp av spørreskjemaer og akselerometre. Du kan lese om flere detaljer angående studiedesign i artikkelen A Controlled Study of Myocardial Recovery after Interval Training in Heart Failure: SMARTEX-HF – Rationale and Design (Støylen et al. 2011) i the European Journal of Preventive Cardiology.

Studien er støttet av European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation  (EACPR), Section for Basic and Translational Research. Fem EACPR-medlemmer utgjør studiens styringsgruppe: Øyvind Ellingsen (leder), Axel Linke, Eva Prescott , Martin Halle og Viviane Conraads. Studien koordineres av NTNU, og ni studiesentre har bidratt til datainnsamling. Disse sentrene er universiteter/universitetssykehus i: Antwerpen, København, Leipzig, Luxembourg, München, Stavanger, Trondheim, Veruno og Ålesund.

Analyse av data fra den 12 uker lange treningsperioden og ett års oppfølging vil starte i slutten av 2013, og styringsgruppen håper å presentere tidlige resultater om effekten av høy intensitet intervalltrening på hjertefunksjon og helseutfall hos hjertesviktpasienter neste år.

Trine Karlsen, post doc ved CERG

The study was also presented in the latest newsletter of EACPR – English version is found here