Trening som medisin – Australia er et foregangsland

iStock_000011162087XSmallTrening som medisin kan utnyttes som både forebygging og behandling av de fleste livsstilssykdommer. K. G Jebsen – Senter for Hjertetrening har som mål å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livet.

For å finne inspirasjon til organisering av trening som medisin ønsker vår forskergruppe å se til Australia. Her har man i mange år jobbet aktivt for dette både på et overordnet politisk nivå og ned til behandling av hver enkelt pasient. En viktig aktør i dette arbeidet er ESSA, Exercise and Sports Science Australia, som arbeider for implementering av forskningsbasert trening som medisin, og sertifisering av høyt utdannede fagpersoner som bruker trening som behandling.

Continue reading

Trondheim as a smart, healthy and active city

Sunset from Keiservarden in BodøIs it possible to build a new part of Trondheim into a health and environmental friendly city for its inhabitants?

Trondheim health cluster and NTNU recently hosted a 2 day work shop discussing how to develop the Rotvoll area into a smart healthy city part. Through an interdisciplinary discussion, several key focus areas including health, mobility in town, road and housing structure, pollution, noise and new innovative technologies were presented and discussed.

Through interdisciplinary planning it is possible to develop a moving city, allowing for walking and biking as the main mode of transportation, availability of healthy food and environmentally sustainable choices. To achieve this, the smart choices need to be the easiest choice to make.

Continue reading

Hva skjer i kroppen ved langvarig utholdenhetstrening?

Foto: Geir OlsenHva skjer i kroppen ved langvarig utholdenhetstrening?

Det er ingen tvil om at god kondisjon er ytterst viktig for å prestere godt i utholdenhetsidretter, men hvilke idrettsutøvere har best kondis – og hvorfor har de det? Det var ett av spørsmålene vi stilte oss da vi ville undersøke maksimalt oksygenopptak (som er det beste målet kondisjon) og en del andre tilpasninger i kroppen som følge av langvarig utholdenhetstrening hos en gruppe godt trente idrettsutøvere.

Continue reading

What do we mean by premature death?

Mannen med ljåen CC BY-SA 3.0Death is inevitable, but a large proportion of individuals die before their time because of illness or injury or accidents.

As of 2012, the average life expectancy at birth for women is 83.4 years and for men is 79.4 years in Norway, according to Folkehelseinstituttet. One could argue that any death before that age is “premature”.

In the context of physical activity, when it is stated “a higher risk of death/premature death”, it means that an inactive person die earlier than an active person. Same is true in regard to any other disease (heart disease, cancer etc.)

Some studies calculate the “Years of potential life lost” before the age of average life expectancy, which examines the total number of years of life that were lost in a population of 100, 000 when deaths occur before age of average life expectancy.

On the other hand, health is defined not only by the length of life but also its quality. How many years a person lives, and how many years of life lost, carry different meaning depending on the texture and context of one’s life, physical and mental well-being and suffering, productivity, hope and plans, and the family and social environment. Therefore, “morbidity” (a diseased state, disability, or poor health due to any cause) is sometimes described along with risk of death.

And: Regular exercise makes you both live longer and with good health and quality of life!

Javaid Nauman, Researcher at CERG

Hva mener vi med for tidlig død?

Mannen med ljåen CC BY-SA 3.0Døden er uunngåelig, men mange dør tidligere enn de kunne gjort på grunn av sykdom, skader eller ulykker.

Tall fra 2012, viser at gjennomsnittlig levealder i Norge er 83,4 år for kvinner er og  79,4 år for menn, ifølge Folkehelseinstituttet. Man kan argumentere for at enhver død før den alderen er “for tidlig”.

I sammenhenger hvor vi snakker om fysisk aktivitet, bruker vi ofte “en høyere risiko for død / tidlig død”. Det betyr det at en inaktiv person i gjennomsnitt dør tidligere enn en aktiv person. Det samme gjelder for forskning på en hvilken som helst annen sykdom som for eksempele hjertesykdom eller kreft.

Noen studier beregner “potensielt tapte leveår” før fylte gjennomsnittlig levealder, og beregner det totale antall år av livet som gikk tapt i en befolkning på 100, 000 når dødsfallene skjer før fylte gjennomsnittlig levealder.

På den annen side er ikke helse kun definert som levetid, men også livskvalitet. Hvor mange år en person lever, og hvor mange år av livet som går tapt, har ulik betydning avhengig av kontekst og fysisk og mental velvære og lidelse, produktivitet, håp og planer, og familie og sosialt miljø spiller også inn. Derfor er “sykelighet” (en sykelig tilstand, funksjonshemming, eller dårlig helse) noen ganger beskrevet sammen med risiko for tidlig død.

Til slutt: Regelmessig trening gjør at du både lever lenger og får god helse og livskvalitet!

Javaid Nauman, forsker ved CERG

How to turn back the clock? – Lowering you fitness age is simpler than you may think

Print screen of article in Self MagazineYour fitness level is an important factor for good health and a long life. Based on our studies that show that, we made our fitness calculator where you can find your fitness age.

The American woman’s magazine Self asked the leader of CERG, professor Ulrik Wisløff, to make a program for improving fitness. The article is in the March issue of the magazine, and here you can find the web article with the two week program by Wisløff.

“Lowering you fitness age is simpler than you may think. Just mix some high intensity interval training (HIIT) into your workout. Here’s why: Study participants who had the highest Vo2Max scores (a measure of how efficiently you use  oxygen) were also the healthiest and lived the longest.” Self Magazine writes.

We have had a 7 week exercise program on our website for a long time, now we have improved it and made a new design with pictures of the strength exercises. Many of you have also asked for advice for what to do after the 7 weeks. Professor Wisløff has now made a 7 week follow up program too. You can find it here!

We hope you find our exercise program useful. Good luck with getting and keeping good health!

CERG in Japanese running magazine

The Japanese magazine “Running Style” has two pages about 4×4 intervall training based on the research we do her on CERG in their last issue. Interviewed in the article is Shigenori Ito M.D., Ph. D., who visited us last September.
 Article about 4x4 intervall training in japanees running magazine Running Style
“Since my fantastic visit to CERG in September last year, I have studied high intensity interval training (HIT) and tried to spread HIT in cardiac rehabilitation as well as sport medicne in Japan. This article in a popular Japanese running magazine is the first step.
The content includes that increasing VO2max by 4×4 HIT is a beneficial way for
beginner runners using Heart Rate monitor to improve their records. To know peak Heart Rate is very important and we can know VO2max and peak Heart Rate easily by using the calculators at CERG’s web sites!”, Ito says.