Why do we need information about non-participants in research?

Trude Carlsen FargePopulation-based health surveys have provided important contributions to our understanding of health and disease. Findings are important for research communities, and policymakers for health rely decisions based on these findings. However, it is impossible to study a whole population. Therefore, a selection of people is chosen to represent the specific population of interest and to allow for generalization of results. But how does the selected group compare to the population which it intends to represent?

Continue reading

Hvorfor trenger vi informasjon om de som ikke deltar i forskning?

Trude Carlsen FargeStore befolkningsstudier er viktige for vår forståelse av helse og sykdom. Funnene har stor betydning for forskningsmiljøer og politikere baserer ofte beslutninger på disse resultatene. Det er imidlertid ikke mulig å studere hele befolkningen. Derfor blir et utvalg mennesker valgt til å representere en større befolkning. Men hvem er egentlig de som velger å delta i forskningsprosjekter sammenlignet med befolkningen de skal representere? Og hvem er de som ikke velger å delta?

Continue reading

Overvekt i ungdomstida fører til hjertedød i voksen alder

vektOvervekt og sykelig overvekt har økt betydelig de siste tiårene blant barn og ungdom. Studier har vist at i enkelte vestlige land er opp til 1/3 av barn og ungdom overvektige. Nylig publiserte det anerkjente tidsskriftet «The New England Journal of Medicine» en studie hvor sammenhengen mellom BMI (kroppsmasse indeks) og hjertesykdom hos 2.3 millioner ungdommer fra Israel ble undersøkt. Det spesielle med denne studien er det store antallet ungdommer som ble undersøkt og sammenhengen mellom BMI i ungdomsårene og hjertesykdom midt i livet.

Continue reading

Obesity in youth leads to cardiac death in adulthood

vektOverweight and obesity has increased significantly recent decades among children and teenagers. Studies have shown that in some Western countries, up to one third of children and teenagers are obese. The New England Journal of Medicine recently published a study where the relationship between BMI (body mass index) and heart disease in 2.3 million youths from Israel were examined. The special features of this study are the large sample of youths who were investigated, and the correlation between BMI in teenagers and heart disease in midlife.

Continue reading

Trening er effektiv medisin – Vi åpnet Nasjonal kompetansetjeneste

Fra venstre: Faglig leder/koordinator, Inger-Lise Aamot, Fagansvarlig læring og mestring, Borghild Lomundal, lege, Elisabeth Vesterbekkmo og områderedaktør Stine Maren Riksfjord.

Fra venstre: Faglig leder/koordinator, Inger-Lise Aamot, Fagansvarlig læring og mestring, Borghild Lomundal, lege, Elisabeth Vesterbekkmo og områderedaktør Stine Maren Riksfjord.

Kompetansen om hvordan trening kan brukes som medisin varierer stort blant helsepersonell rundt om i landet. Vi i CERG har vært med på å opprette Kompetansetjenesten trening som medisin i samarbeid med St. Olvshospital, og nå har senteret blitt utpekt av Helsedirektoratet og Helsedepartementet til å være Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin.

– Vi vet at trening er en effektiv medisin, kanskje den mest effektive som finnes, men det har vært mangel på kunnskap om hvordan legene skal bruke trening som medisin for pasientene sine, og det blir vårt ansvar å utdanne leger og annet helsepersonell til å vite helt konkret hva de skal gjøre med pasientene, sier leder av CERG, professor Ulrik Wisløff til NRK Dagsrevyen i en sak om den nye kompetansetjenesten.

Continue reading

Does it matter if you exercise indoors or outdoors?

Line Skarsem ReitloIt is well documented that physical activity has favorable health effects, but does it matter where you exercise? Are there more health benefits of exercising outdoors compared to indoors?

Some prefer working out in the gym or in the privacy of their own home, while others enjoy getting out for some fresh air. Exercise is good for you whether you prefer doing it indoors or outdoors. However, according to a systematic review that included more than 800 adults, outdoor exercise was associated with more health benefits compared to indoor activity.

Data from eleven controlled trials were included in the study. The results showed favorable effects on self- reported mental health after exercising outdoors. These effects were not seen after exercising indoors. Exercising outdoors was associated with decreased depression, anger and tension.

Continue reading

Spiller det noen rolle om du trener innendørs eller utendørs?

Line Skarsem ReitloDet er godt dokumentert at fysisk aktivitet er bra for helsa, men har det noe å si hvor du trener? Er det bedre å trene ute enn inne?

Noen foretrekker å trene på treningsstudio eller i fred og ro hjemme hos seg selv, mens andre liker å komme seg ut for å få litt frisk luft samtidig. Trening er bra for deg uansett om du foretrekker å gjøre det inne eller ute. I en systematisk gjennomgang av tidligere studier på området viste det seg derimot at utendørs trening var forbundet med flere helsemessige fordeler enn trening innendørs.

Data fra elleve kontrollerte studier med mer enn 800 deltakere var inkludert i den ovennevnte studien. Resultatene viste gunstige effekter på selvrapportert psykisk helse etter trening ute. Disse effektene fant ikke forskerne etter trening innendørs. Å trene ute ble assosiert med lavere grad av depresjon, sinne og stress.

Continue reading

Why “Survival of the fittest”?

Anne Marie Ormbostad BerreWe all know that a sedentary lifestyle is unhealthy and that we should be physical active. However, why is that? Why does evolutionary biologist describe natural selection as survival of the fittest meaning that the “fit” has a greater probability for survival than the “unfit”.  Under follows a brief and simplified history lesson on why we become “born to be active”.

Once superior locomotive skills and physical capacity were essential for human survival and certainly a reason that Homo sapiens developed and prospered. Physical capacity was important in order to evade predators and secures food supply. Comparative physiologists (Hochachka et al., 1999) together with anthropologist (Bramble and Lieberman, 2004) has hypothesized that superior traits of endurance capacity together with an impressive ability to thermoregulate was essential for ancestral humans from the high plains of East Africa to succeed as game hunters. A success which ensured high protein sources of food which again was important for the development of larger brains and complex cooperative behavior compared to other primates. Simply stated: Physical capacity was necessary for human survival and development.

Continue reading

Hvorfor overlever de sprekeste?

Anne Marie Ormbostad BerreVi vet alle at stillesitting er usunt og at vi bør være fysisk aktive. Men hvorfor er det sånn? Hvorfor beskriver evolusjonsbiologien et naturlig utvalg som «Den sterkestes rett» («survival of the fittest»), som betyr at de spreke har en større sannsynlighet for å overleve enn de som er i dårlig form. Her er en kort og forenklet historieleksjon om hvorfor vi blir født til å være aktive:

Tilbake i historien ble overlegen fysisk kapasitet avgjørende for menneskelig overlevelse. I denne perioden ble Homo sapiens utviklet, og rasen blomstret. Fysisk kapasitet var viktig for å unngå rovdyr og sikre matforsyninger. Sammenligningsfysiologer (Hochachka et al., 1999) og antropologer (Bramble og Lieberman, 2004) har en teori om at overlegen utholdenhetskapasitet sammen med en imponerende evne til å regulere temperatur var avgjørende for at våre forfedre fra de høye slettene i Øst-Afrika lyktes som jegere. Suksessen som jegere sikret mat med mye proteiner, noe som igjen var viktig for utviklingen av større hjerner og bedre evne til å samarbeide enn andre primater. Enkelt sagt: Fysisk kapasitet var nødvendig for menneskelig overlevelse og utvikling.

Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 Mars 2016

Jarle FjellåsKjære alle sammen,

Håper dere hadde en fin påske.

Vi vil ikke bare snakke om oss selv i disse månedsbrevene, men også bli litt bedre kjent med dere. Derfor innfører vi månedens deltaker i disse månedsbrevene. Vi snakker med en tilfeldig deltaker på testing eller trening. Først ut er Jarle Fjellås (73) fra kontrollgruppa:

– Jeg bruker appen PAI, og nå har jeg akkurat snakket med sønnen til han som har utviklet den, sier Jarle Fjellås.

Han er med i kontrollgruppa i Generasjon 100, og er inne til treårstesting. Sønnen til professor Ulrik Wisløff er nemlig med oss, og mange av dere har nok allerede møtt han på testing. Jarle har 204 PAI. Dere kan lese med om appen som er utviklet her på CERG her!

Continue reading